Az Országgyűlés által 2013. szeptember 9-én elfogadott, a Magyar Közlönyben 2013. szeptember 19-én megjelent 2013. évi CXXXVIII. törvény módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv-t. A törvényi változásokból a jelen tájékoztatóban azokat a változásokat emeljük ki, amelyek lényegesen érintik az eltemettető személyek jogait és kötelességeit.

I. Hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése

2013. november 1-től a hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában köteles vállalni, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja. A hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül történő elhelyezése esetén a temető fenntartója az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól külön nyilvántartást vezet.

 II. Búcsúztatás, temetkezési szolgáltatások

2013. november 1-től a „polgári” búcsúztatás kikerült a temetkezési szolgáltatások közül. Megjegyezzük, hogy az „egyházi” szertartás eddig sem minősült temetkezési szolgáltatásnak, de november 1-től az elhunyt búcsúztatása módjának és jellegének meghatározása és megszervezése teljes mértékben az eltemettetőnek a jogává és kötelességévé válik. Mindez persze nem jelenti azt, hogy igény esetében a búcsúztatással kapcsolatos kérdésekben a temetkezési szolgáltatást nyújtó vállalkozás nem adhatna segítséget.  

 Temetkezési szolgáltatási tevékenységnek egyébként 2013. november 1-től az alábbi tevékenységek minősülnek:

 III. Szociális temetés

2014. január 1. napjától életbe lép a szociális temetés új intézménye.

Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól.

Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít. A köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki.

Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni.

Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták.

Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat:

 Az eltemettető és a szociális temetésben közreműködőknek nyilatkozniuk szükséges továbbá arról, hogy

Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését követően olyan igazolható körülmény merül fel, ami a személyes közreműködést vállalót megakadályozza a személyes közreműködés ellátásában, az eltemettető más személyt kérhet fel és erről tájékoztatja az önkormányzatot.

Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, azonban nem tud gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról, erről tájékoztatja az önkormányzatot, amely közköltségen történő temetés keretében gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről. A költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők.

 Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a sírnál is történhet. Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet.

A szociális temetés előírásai vallási közösség szertartásai szerint végzett temetés esetén a vallási közösség hitéleti tevékenységét, vallási szokásait nem érintik.

 Dr. Kökény János ügyvéd
a Városgazdasági Kft. jogtanácsosa